BG EN
CIOFF World
Структура
Дейности
Цели
Членство
CIOFF България
Председателство на НС
Управителен съвет
Комисии
Членство
Регистрация
Анкетна карта
Кординатори
Международни дейности
Конгреси
Срещи на сектора
Фолклориади
Национални дейности
Срещи на хореографите
Прегледи
Фестивали в България
Фолклорна сцена България
Състави
Покани за международни фестивали
Реализирани покани
Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Кореспонденция с АОП
Предварителни обявления
ОП, възлагани чрез процедури по ЗОП
ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП
Преходни публикации
Архив
За контакти

Полезни връзки

www.cioff.org

http://folklore-bulgaria.com/

CIOFF България * Комисии 
 

За осъществяване на конкретни дейности на Фондацията са сформирани и спомагателни ограни, наречени комисии. Създават се и се закриват с решение на УС. Членовете на комисии се назначават и освобождават от УС. Подотчетни са на УС и Председателя. Контролират и ръководят конкретни дейности от дейностите на НС. Заседават поне 1 път на тримесечие.

Фестивална комисия

 • определя фолклорните колективи, които да участват в международни фолклорни фестивали в чужбина, по линия на получени покани от ЦИОФФ или други сродни организации, съобразно изискванията на фестивалите-организатори;
 • препоръчва чуждестранни фоклорни ансамбли и групи за участие в международни фолклорни фестивали в България;
 • организира и координира провеждането на национални прегледи за художествените и технически стойности на фолклорните колективи;
 • работи за популяризиране на българското фолклорно богатство.
  Състав: Емил Павлов, Стилияна Йоргова, Йоанна Низамска, Жасмина Василева, Даниела Петрова, Стоян Господинов, Милена Ангелова, Фиданка Котева и др.


Културна комисия

 • организира и координира усилията си с правителствени и неправителствени организации със сродна дейност при провеждането на културни мероприятия в България и чужбина;
 • разработва проекти и кандидатства за външно финансиране пред донорски, дарителски, правителствени и неправителствени фондове и организации;
 • работи и представлява фондацията в съвместни инициативи и контакти със сродни правителствени и неправителствени организации в областта на културата, образованието и туризма в България и чужбина.
  Състав:  Агрипина Войнова, Стилияна Йоргова, Александър Петров, Иван Тодоров, Йоанна Низамкса.


Комисия за PR и реклама

 • осъществява връзки с обществеността, медиите и други средства за масово осведомяване;
 • работи за популяризиране на дейността и издигане авторитета на Националната секция в публичното пространство и пред обществеността;
 • работи за популяризиране на дейността на Националната секция в международен план.
  Състав: Цвети Радева, Иоанна Низамска и др.

Младежка комисия

 • представлява НС на младежки форуми в България и в чужбина;
 • консултира УС  по младежки въпроси;
 • координира дейността си с други сродни правителствени и неправителствени организации в областта на културата, образованието и туризма в България и чужбина;
 • съдейства за популяризиране на идеите на ЦИОФФ сред младежта.
  Състав: Йоанна Низамска - председател, Красин Каракоцев, Даниела Ивановаа и др.


Финансова комисия

 • изготвя годишен бюджет и финансов отчет;
 • консултира УС по финансови въпроси.
  Състав: Емил Павлов, Силвия Павлова.

 

Правна комисия

 •  Състав: Елена Балева, Диана Петкова.
Новини

07.10.136270

Четвърти Национален Преглед на Фолклорните Ансамбли 2013-2014

повече...

***

08.05.133715

Представяне на книга

повече...

***

Президентът на ЦИОФФ-България г-н Емил Павлов получава знамето на ЦОИФФ от президента на ЦИОФФ-ЮАР г-н Макентуле Пидже 

Президентът на ЦИОФФ-България г-н Емил Павлов предава знамето на ЦИОФФ на  кмет на гр. Велико Търново, по повод домакинството на предстоящия Световен конгрес

посещение на ген. секретар на CIOFF-Филип Босан във В.Търново, за проверка на организацияна на 36-ти Световен конгрес на CIOFF в България, В. Търново

 

 

Интервю с Филип Босан в БНР. На снимката Филип Босан, Стилияна Йоргова и Цвети Радева в БНР.

Настоящият президент на CIOFF България - Емил Павлов, бившият президент на CIOFF България Юрий Борисов и бившият Министърът на Културата проф. Стефан Данаилов